Home2020-05-08T07:22:50+00:00

ความเป็นมา

                   สะพานปลาสมุทรสาครก่อสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนชาวประมงต่างท้องถิ่นได้นำสัตว์น้ำที่จับได้เข้ามาขนถ่ายและจำหน่าย  โดยองค์การสะพานปลาได้จัดซื้อที่ดินบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ถนนสายวัดป้อมโรงไฟฟ้า ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 52.3 ตารางวาและก่อสร้างสะพานปลา เมื่อปี 2509   รวมงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้างเป็นเงิน 7,287,634.40 บาท    สะพานปลาสมุทรสาครเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2511

ข่าวประชาสัมพันธ์

อสป.เน้นหนักเรื่องความสด สะอาดและถูกสุขอนามัยของสัตว์น้ำก่อนสู่ผู้บริโภค

สะพานปลาสมุทรสาคร ทำการสุ่มตรวจสัตว์น้ำต่างๆก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์น้ำที่ออกจากสะพานปลาสมุทรสาครมาความสดสะอาดและถูกสุขอนามัย

By |กรกฎาคม 4th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

สป.สค.สังกัด อสป.ร่วมกับชาวประมงสมุทรสาครนำขยะทะเลกลับเข้าฝั่ง

สะพานปลาสมุทรสาคร สังกัดองค์การสะพานปลา เป็นอีกหนึ่งกำลังที่ได้ร่วมกับชาวประมงจังหวัดสมุทรสาครในการสร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้ท้องทะเลอ่าวไทยอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

By |กรกฎาคม 4th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. ที่ ห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร สังกัดองค์การสะพานปลา [...]

เรือขนถ่ายในประเทศ ที่สะพานปลาสมุทรสาคร “สังกัดองค์การสะพานปลา”

วันที่ 16 มิถุนายน 2662 เรือ วิระภาพพูลผล 14 เป็นเรือขนถ่ายภานในประทศ ได้นำสัตว์น้ำนานชนิดมาขนถ่านที่สะพานปลาสมุทรสาคร "สังกัดองค์การสะพานปลา" เพื่อนำสู้ตลาดบริโภคและโรงงานแปลรูป [...]

By |มิถุนายน 16th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมรีเจ้นท์ [...]

By |มิถุนายน 13th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|0 Comments

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เยี่ยมชม สป.สค.

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-10.00 น.ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ. เยี่ยมชมกิจกรรมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำและการคัดแยกสัตว์น้ำในสะพานปลาสมุทรสาคร

By |มิถุนายน 9th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments