ส่งเสริมการประมง

//ส่งเสริมการประมง

สะพานปลาสมุทรสาคร สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 และนายกฤษณะ แก้วสีขาว เจ้าหน้าที่ธุระการ 2 ทำการตรวจสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำ (ฟอร์มาลีน) [...]

สะพานปลาสมุทรสาครจับมือชาวประมงสมุทรสาคร กำจัดขยะทะเล

สะพานปลาสมุทรสาครจับมือชาวประมงสมุทรสาคร ร่วมกันกำจัดขยะทะเลเพื่อรักษาความสะอาดถิ่นอาศัยของสัตว์น้ำ และรักษาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป#สะพานปลาสมุทรสาคร #องค์การสะพานปลา #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. ที่ ห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร สังกัดองค์การสะพานปลา [...]