การดำเนินการ

/การดำเนินการ
การดำเนินการ2019-02-11T07:01:18+00:00

การดำเนินงาน

การให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ
ท่าเทียบเรือประมงมีความยาว 144 เมตร ให้บริการการขนถ่ายสัตว์น้ำบริโภค จากเรือประมงในท้องถิ่น และเรือประมงขนส่งสัตว์น้ำจากน่านน้ำต่างประเทศ

การควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ
สะพานปลาสมุทรสาคร มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ มีมาตรการด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง เช่น การคัดเลือกกสัตว์น้ำที่ถูกสุขลักษณะ การตรวจประเมินคุณภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น(Sensory Checking) การตรวจการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนในสัตว์

ให้สินเชื่อแก่ชาวประมง
โดยบริการให้สินเชื่อแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการประมง ทั้งสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ประมง   สินเชื่อซ่อมแซมเรือประมง

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาด และสถิติประมง
เผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติประมง และข่าวสารด้านตลาด  ราคาสัตว์น้ำ โดยให้บริการผ่านเวบไซด์ขององค์การสะพานปลา

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆ
ให้การส่งเสริมอาชีพประมง  โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง  การดำเนินงานประสานงานกับสมาคมชาวประมงสมุทรสาคร  ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ควบคุมดูแลการจำหน่ายน้ำมันม่วงตามโ ครงการจำหน่ายน้ำมันราคาถูกให้กับชาวประมงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

สะพานปลาสมุทรสาครได้รับมอบอำนาจจากกรมประมงให้เป็นหน่วยงานในการออกใบรับรองการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) สำหรับเรือประมงที่เข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ตามมาตรการด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมการทำประมง IUU ( Illegal , Unreported , and Unregulated Fishing)ของรัฐาบาล  ซึ่งเป็นมาตรการที่สหภาพยุโรปได้นำมาใช้กับประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ท่าเทียบเรือประมงยาว 144 เมตร ให้บริการกับเรือประมงทั่วไป
  • โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำขนาด 2,385 ตารางเมตร
  • ลานจอดรถสำหรับธุรกิจเนื้อที่ 439 ตารางเมตร
  • อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยของชาวประมง 33 คูหา

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์

  • ตลาดสัตว์น้ำคุณภาพและศูนย์รวบรวมสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

สถิติที่สำคัญ

ปีงบ
ประมาณ
ปริมาณ
สัตว์น้ำ(ตัน.)
มูลค่า
สัตว์น้ำ(บาท)
ปริมาณเรือ (เที่ยว) ปริมาณ
รถยนต์ (คัน)
2549 67,100 1,490,077,765 3,864
2550 72,949 1,458,850,930 3,880
2551 79,060 1,417,067,580 3,905 193
2552 78,632 1,352,411,780 3,677 177
2553 77,953 1,366,926,520 3,418 132
2554 77,612 1,135,237,300 3,779 117
2555 75,342 1,185,921,840 5,588 67
2556 85,495 1,302,162,600 5,291 79
2557 70,675 1,121,359,840 5,344 67
2558 52,951 861,456,006 3,571 57
2559 45,632 1,317,802,666 4,321 42
2560 40,527 950,094,231 4,309
2561 37,469 850,372,290 4,645

ประเภทสัตว์น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ปลาทู ปลาลัง ปลาเบญจพรรณทั่วไป ปลาทรายแดง และอื่นๆ
ประเภทเรือประมงที่สำคัญ  ได้แก่ เรืออวนลาก เรือประมงอวนล้อม

ผลการดำเนินงาน

ปีงบ
ประมาณ
รายได้ รายจ่าย กำไร/ขาดทุน
2549 6,294,928.01 7,045,313.39 -750,385.38
2550 6,743,213.62 6,713,843.90 29,369.72
2551 6,500,555.21 5,832,066.68 668,488.53
2552 5,575,361.48 5,589,277.50 -13,916.02
2553 5,437,380.18 6,176,732.84 -739,352.66
2554 5,741,162.32 5,883,313.14 -142,150.82
2555 6,837,452.09 6,374,126.06 463,326.03
2556 6,441,542.72 5,239,870.37 1,201,672.35
2557 6,992,914.02 5,218,900.01 1,774,014.10
2558 5,933,577.59 5,619,810.40 330,148.67
2559 6,150,321.55 5,832,175.34 318,146.21
2560 7,514,977.37 6,774,348.68 740,628.69

หมายเหตุ : ปี 2556 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

แผนงานและโครงการที่สำคัญ

โครงการพัฒนาตลาดสัตว์น้ำคุณภาพสะพานปลาสมุทรสาคร