Home2019-02-26T13:55:50+00:00

ความเป็นมา

                   สะพานปลาสมุทรสาครก่อสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนชาวประมงต่างท้องถิ่นได้นำสัตว์น้ำที่จับได้เข้ามาขนถ่ายและจำหน่าย  โดยองค์การสะพานปลาได้จัดซื้อที่ดินบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ถนนสายวัดป้อมโรงไฟฟ้า ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 52.3 ตารางวาและก่อสร้างสะพานปลา เมื่อปี 2509   รวมงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้างเป็นเงิน 7,287,634.40 บาท    สะพานปลาสมุทรสาครเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2511

ข่าวประชาสัมพันธ์

สะพานปลาสมุทรสาคร BIG Cleaning DAY

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. สะพานปลาสมุทรสาครได้จัดโครการ BIG Cleaning [...]

By |กรกฎาคม 25th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

สป.สค. ต้อนรับ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่สะพานปลาสมุทรสาคร  Mr.Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง(PIPO) [...]

By |กรกฎาคม 23rd, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|0 Comments

อสป.ร่วมกำจัดขยะทะเลตอบรับนโยบายของรัฐ

สะพานปลาสมุทรสาคร สังกัด องค์การสะพานปลา ร่วมกับชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร กำจัดขยะทะเลโดยการนำขยะกลับเข้าฝั่ง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลของไทยให้อุดมสมบูรณ์และสวยงาน และสะพานปลาสมุทรสาครก็ได้เป็นศูนย์รับขยะทะเลเพื่อจะนำไปกำจัดต่อไป  

By |กรกฎาคม 14th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|0 Comments

สป.สค. สังกัด อสป. แน่นหนักด้านสารตกค้างในสินค้าสัตว็น้ำ

พนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร ทำการตรวจสารตกค้างในสินค้าสัตว์เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าสินค้าสัตว์น้ำที่ออกจากสะพานปลาสมุทรสาคร ปราศจากสารตกค้าง ถูกสุขอนามัยและสด แค่ผู้บริโภค

By |กรกฎาคม 14th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

อสป.เน้นหนักเรื่องความสด สะอาดและถูกสุขอนามัยของสัตว์น้ำก่อนสู่ผู้บริโภค

สะพานปลาสมุทรสาคร ทำการสุ่มตรวจสัตว์น้ำต่างๆก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์น้ำที่ออกจากสะพานปลาสมุทรสาครมาความสดสะอาดและถูกสุขอนามัย

By |กรกฎาคม 4th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

สป.สค.สังกัด อสป.ร่วมกับชาวประมงสมุทรสาครนำขยะทะเลกลับเข้าฝั่ง

สะพานปลาสมุทรสาคร สังกัดองค์การสะพานปลา เป็นอีกหนึ่งกำลังที่ได้ร่วมกับชาวประมงจังหวัดสมุทรสาครในการสร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้ท้องทะเลอ่าวไทยอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

By |กรกฎาคม 4th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments