header

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 : ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วย นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ,ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นิยม สุวรรณเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในโอกาสเข้าร่วมหารือในการเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อการจัดตั้ง Sea Food Academy เพื่อให้เป็นแหล่งสร้างอาชีพ และธุรกิจแก่ประชาชน และเครือข่ายประมงของ อสป ในการเป็นเชฟ และนักจัดการธุรกิจอาหารทะเล วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 : ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วย นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ,ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นิยม สุวรรณเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในโอกาสเข้าร่วมหารือในการเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อการจัดตั้ง Sea Food Academy เพื่อให้เป็นแหล่งสร้างอาชีพ และธุรกิจแก่ประชาชน และเครือข่ายประมงของ อสป ในการเป็นเชฟ และนักจัดการธุรกิจอาหารทะเล 
พร้อมทั้งหารือแนวทางในการยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ในระดับนานาชาติ ในการเรียนทำอาหารทะเลเมนูเด็ดสำรับในวัง เมนูต้มยำ เมนูอื่นๆที่ทั่วโลกรู้จัก เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไป
     เป้าหมายเร่งด่วน 2564-2565 นี้ คือการร่วมเป็นกลไกในการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ประชาชน และเครือข่ายประมงของ อสป. ที่ ประสบภาวะเศรษฐกิจจาก COVID -19 และให้การดูแลบัณฑิตจบใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือStart up และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการจะมีทักษะอาชีพการทำอาหารเมนูจากทะเลที่ผ่านการสอน การอบรม การฝึก การให้คำปรึกษา แบบครบวงจรจากสถาบันอุดมศึกษา และ อสป. และถือเป็นการร่วมสร้างสังคมที่ดีต่อกันในช่วงการฟื้นเศรษฐกิจนี้
    เป้าหมายของการเปิด sea food academy จะดำเนินการภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 นี้ ( ตุลาคม-ธันวาคม )

ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ.

 

1

2

3

6

5

4

12