header

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 : ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 12/2564 พร้อมด้วย คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ,คณะผู้บริหารองค์การสะพานปลา (อสป.) และนางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินผลรวมถึงข้อสังเกตต่างๆ การรับฟังข้อเสนอแนะหรือเรื่องอื่นๆเพื่อช่วยกันในการพัฒนา รัฐวิสาหกิจ ให้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ (ร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10