header

เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 : นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์การสะพานปลา กล่าวเริ่มการดำเนินโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมด้วยดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมีนางสาวทัศนาพร พุ่มพวง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ องค์การสะพานปลา ได้รับมอบหมายเป็นประธานเปิดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ,นายคำรน สุวรรณะ หัวหน้าสำนักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ ช่วยปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  และพนักงานองค์การสะพานปลา โดยได้รับเกียรติจากนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ,ดร.อมรรัตน์ กนกรุ่ง ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงผู้ค้าในตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา เข้าร่วมโครงการณรงค์การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสภาพแวดล้อมในชุมชน และกิจกรรม 5ส. ในการปรับปรุงดูแลสถานที่และรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณรอบๆ ตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

24

25

26

27

28

29

30

31

32