header

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 : ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง องค์การสะพานปลา (อสป.) รองประธานคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการรวมพลังชุมชนเจริญกรุง และเครือข่ายองค์การสะพานปลาเพื่อการพัฒนาพื้นที่น่าอยู่สุขอนามัยดี ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจาก พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ พระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณถนนเจริญกรุง เข้าร่วมการประชุม เพื่อรวมพลังชุมชนเจริญกรุงและเครือข่ายองค์การสะพานปลา เพื่อการพัฒนาพื้นที่น่าอยู่สุขอนามัยดี หนุนเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างงาน อาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ มุ่งพัฒนายกระดับพื้นที่บริเวณสะพานปลากรุงเทพ และชุมชนใกล้เคียงให้สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีสุขอนามัยที่ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีระบบบริหารจัดการด้านสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดี และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนน่าอยู่ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เพิ่มความหลากหลายในการท่องเที่ยวในย่านนี้มากขึ้น และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง พัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา เพื่อให้ประเทศชาติเป็นสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไป รวมทั้งภาคีเครือข่าย ในการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จในบริเวณพื้นที่ดำเนินการ ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพ.


IMG 1172

IMG 1152

IMG 1161

IMG 1196

IMG 1211

IMG 1266

IMG 1370