header

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 : ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 13/2564 พร้อมด้วย คณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคณะผู้บริหารองค์การสะพานปลา ผ่านระบบ ZOOM Meeting  เพื่อพิจารณาเรื่องการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ.

S 40255574

S 40255576

S 40255577

S 40255578

S 40255579

S 40255580

S 40255581

S 40255582