Open menu

header

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 : ดร.ประยูร  ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ,นายจุมพล สงวนสิน ที่ปรึกษาองค์การสะพานปลา และคณะฯ ลงสำรวจพื้นที่ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล โดยมีนายธันยากร กลับดี รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  และคณะฯให้การต้อนรับ นำสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือ และชุมชนประมงพื้นบ้าน ตำบลตำมะลัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 : ดร.ประยูร  ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ,นายจุมพล สงวนสิน ที่ปรึกษาองค์การสะพานปลา และคณะฯ ลงสำรวจพื้นที่ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล โดยมีนายธันยากร กลับดี รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  และคณะฯให้การต้อนรับ นำสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือ และชุมชนประมงพื้นบ้าน ตำบลตำมะลัง จังหวัดสตูล 
จากการสอบถามผู้นำชุมชนประมงท้องถิ่นและผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นตำมะลัง พบว่ามีเรือประมงพื้นบ้านตำมะลังทั้งหมดประมาน 500 ลำ แต่มีเรือที่จดทะเบียนเป็นจำนวน 290 ลำ ซึ่งผู้นำประมงพื้นบ้านเสนอแนวทางในการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงสตูล ให้เป็นท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน ที่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำราคาเป็นธรรม มีการบริการที่ครบวงจร คือ มีน้ำแข็ง ปลาเหยื่อ โดยคาดการณ์ว่า จะมีเรือประมงพื้นบ้านมาใช้บริการมากกว่า 100 ลำ และที่สอบถามผู้นำชุมชนประมงพื้นบ้านตำบล “ปูยู” กล่าวว่าเมื่อ ในอดีตชาวประมงพื้นบ้านเคยนำสัตว์น้ำไปขายทางมาเลเซีย แต่ปัจจุบันมีการห้าม การเข้า-ออกซื้อขายสัตว์น้ำ และคาดการณ์ว่าจะมีเรือประมงพื้นบ้านมาใช้บริการทางท่าตำมะลังส่วนหนึ่งด้วย ผู้นำประมงพื้นบ้านทั้ง 2 พื้นที่ เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน หากมีการพัฒนาท่าเทียบเรือจะนำไปสู่แหล่งรวมการค้าขายสินค้าสัตว์น้ำ ทำให้เกิดห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ พ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นรวมไปถึง นักท่องเที่ยว และสามารถส่งสินค้าไปขายในเมืองสตูล หาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียง หากได้รับความร่วมมือจัดตั้งเป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีมาตรฐาน มีทั้งสินค้าสด และ สินค้าแปรรูป และสินค้าเกษตร พร้อมร้านอาหารแบบแผงลอย มีเต็นท์หรือคูหา  ที่มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย อร่อย สด สะอาด และราคายุติธรรมรวม อีกทั้งสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆด้วย น่าจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประมงพื้นบ้านให้เติบโตและยั่งยืนได้

IMG 7319

IMG 7322

IMG 7323

IMG 7329

IMG 7316

IMG 7338

IMG 7349

IMG 7375

IMG 7376

IMG 7427

IMG 7432

IMG 7439

Open menu