Open menu

header

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 : ดร.ประยูร  ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ,คณะกรรมการองค์การสะพานปลา , นายชวลิต ชูขจร ที่ปรึกษากรรมการองค์การสะพานปลาและคณะผู้บริหารองค์การสะพานปลา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อพิจารณาเรื่องการดำเนินงานในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

S 7184489

S 7184491

S 7184492

S 7184493

S 7184494

S 7184495

S 7184496

S 7184497

Open menu