Open menu

header

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 : นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา ,นางบุษกร ปราบณศักดิ์ กรรมการองค์การสะพานปลา , นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (ร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting) พร้อมด้วยนายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การสะพานปลา และคณะฯ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

 

Open menu