Open menu

header

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การสะพานปลา กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และการบริการวิชาการ แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมและห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจค้าสัตว์น้ำ และการพัฒนาชุมชน นอกจากนั้นยังร่วมกันพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์การเสริมสร้างนวัตกรรมและห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจค้าสัตว์น้ำ และการพัฒนาชุมชนประมง ระหว่างคณะสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับองค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

Open menu