header

  • Mission
    Mission
  • Mission & Vission
    Mission & Vission

                    เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงบางเสร่ เนื่องจาก กลุ่มเกษตรกรฯได้จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และได้ทำการปรับปรุงท่าเทียบเรือให้ถูกต้องได้มาตรฐานตามลักษณะท่าเทียบเรือที่ดีในด้านสุขอนามัยต่างๆ โดยมีคุณพิสิฐ ขจรวัฒนากุลผู้จัดการท่าเทียบเรือประมงบางเสร่  พร้อมคณะกรรมการกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ โดย สำนักงานส่งเสริมฯ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ชาวประมงต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือแก่เรือประมงประสบภัยพิบัติ , เงินทุนให้การศึกษาแก่บุตรชาวประมง , เงินทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัย ซึ่ง องค์การสะพานปลาได้จัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือแก่ชาวประมงและบุตรชาวประมงเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเยียวยาแก่ชาวประมงผู้ประสบภัย และ เป็นการให้ความร่วมมืออย่างดีต่อกลุ่มเกษตรกรทำประมงฯ และ พัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันในอนาคต

นอกจากนั้น สำนักงานส่งเสริมฯ ยังประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอพพลิเคชั่นออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (FMO e-MCPD application) ซึ่งโครงการจัดอบรมดังกล่าว จะให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ และ การใช้แอพพลิเคชั่น E-MCPD ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น้ำ สำหรับใช้ในการขอออกใบกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการทำประมงถูกกฎหมาย และควบคุมการทําประมง รายงานการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ รวมทั้ง มีการประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อแก่ชาวประมง และ เจ้าของเรือประมง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร โดยเชิญชวนสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทำประมงบางเสร่ และ ชาวประมงพื้นบ้าน ในเขตตำบลบางเสร่และใกล้เคียง เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

ราคาสัตว์น้ำรายวัน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31