header

การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม

แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ/นโยบายด้านนวัตกรรม
inno 1   inno 2   inno 3
       
   
     
       

 

 ข่าวสาร/กิจกรรม/อบรม ทั้งหมด >>

 

inno 64.3.15 2   inno 64.3.15   inno 64.2.15 2 V2   inno 64.2.15 1

อบรมหลักสูตรการสร้างองค์กรนวัตกรรม 

  

สรุปผลการรับทราบข้อมูลด้านนวัตกรรม

แบบสอบถามการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม

 

สื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรม Best Practice from Japan Fish Market

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา  09.00 - 16.00 น.  ประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ...

  สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการอบรม มาปรับใช้ในการวางแผนภายในองค์กร เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เข็มแข็ง...   ตามที่องค์การสะพานปลาได้จัดทำรายละเอียดด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การสะพานปลาตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด...   มีตลาดปลาจำนวนมากกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ญี่ปุ่น และมีหลายรูปแบบ เช่น 1.เป็นสะพานปลาและท่าเทียบเรือ(มีการประมูล)...

 

เปิดโลกนวัตกรรม
               

 

  

 

 

 

 

 


  backdown